نام : علی

نام خانوادگی : خلیلی

سمت : سرپرست مرکز مهارتهای پیشرفته

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)