نام : حسن

نام خانوادگی : یاری نیا

سمت : رئيس مرکز انزلی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)