نام : مهرداد

نام خانوادگی : قانع

سمت : مسئول بودجه

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)