نام : محمد رضا

نام خانوادگی : یوسف پور

سمت : مسئول ارزیابی عملکرد

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)