نام : فاطمه

نام خانوادگی : سجودی

سمت : رئیس اداره مالی

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد رشته حسابداری

1نظارت بر کلیه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

2- نظارت بر کلیه هزینه ای اداره کل و مراکزتابعه

3- نظارت بر کلیه سند هالی ارسالی مراکز و تطبیقبا قوانین و مقررات

4- نظارت بر حقوق و دستمزد و حوال الکترونیک

5- نظارت بر دفتر داری و تنظیم حسابها

6- نظارت بر ارسال به موقع صورتحساب های ماهانهبه دستگاههای نظارتی و صورتحساب نهایی

7-نظارت بر اموال و انبار اداره

8-نظارت بر سپرده ها و تضامین

9- نظارت بر مزایدهو مناقصات اداره

10-نظارت بر خرید های سامانه ای و....


   

بوطلب مقصودی :مسئول اموال و مسئول واگذاری و فروش ا 

حسن حمیدی کیا:مسئول انبار اداره کل

ماریار قوام:مسئول سامانه تدارکات الکترونیک و عامل ذیحساب مراکز املش و رودسر

شهرام آقا بیگی:کارپرداز اداره کل

لیلا رنجکش:مسئول حقوق و دستمزد و حواله الکترونیک 

حمیرا خوشحال :مسئول سپرده ها و تضامین و عامل ذییحساب مرکز صومعه سراو کسورات  بازنشستگان 

آوا حاتمی :مسئول دفتر داری و تنظیم حسابها

زینب فهیم :مسئول اعتبارات

حسین رضایی نژاد:مسئول درآمد و عامل ذیحساب مرکز کشاورزی 

احمد رضا نوری :بایگان و مسئول رسیدگی اسنادوانبار دار مرکز ای -تی

آسیه جدی فرد :مسئول تدارکات  


اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : fatemeh.sojoodi277@gmail.com

آدرس پستی : رشت خیابان بیستون کوچه افشار پلاک 752

تلفن تماس : 09113337517

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)