نام : مصطفی

نام خانوادگی : قلی پور

سمت : معاون آموزش , پژوهش و برنامه ریزی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : m_gholipour@gilantvto.ir

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)