نام : مجتبی

نام خانوادگی : جعفر زاده

سمت : مسئول واگذاری ها

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)