نام : حسین

نام خانوادگی : رضایی نژاد

سمت : مسئول واحد وصول

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)