نام : جواد

نام خانوادگی : فصیحی

سمت : رئیس مرکز ماسال

مقطع و رشته تحصیلی : لیسانس برق

 مدیریت مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ماسال
 ایجاد ارنباط بین مرکز وسایر ادارات وارگانهای شهرستان
  هماهنگی وتقسیم کار بین پرسنل
  ارزیابی سالانه مرکز در خصوص وظایف محوله
 ارزیابی سالانه پرسنل 
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : fasihi.javad@yahoo.com

آدرس پستی : ماسال-جنب رودخانه خالکایی- بلوار کشاورز - مرکز آموزش فنی وحرفه ای

تلفن تماس : 09113827892

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)