نام : محمد

نام خانوادگی : جعفری

سمت : سرپرست اداره آموزش،پژوهش و برنامه ریزی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)