نام : مهدی

نام خانوادگی : ضامنی

سمت : سرپرست مرکز صومعه سرا

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)