نام : مهدی

نام خانوادگی : کمالی

سمت : سرپرست مركز شهيد مطهري رشت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)