نام : خلیل

نام خانوادگی : اسماعیل زاده

سمت : رئیس مرکز تالش

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)