نام : قدیر

نام خانوادگی : قدیمی

سمت : مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)