نام : قدیر

نام خانوادگی : قدیمی

سمت : مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد ریاضی

رئیس مرکز علمی کاربردی مهارت رشت
رئیس مرکز آموزش فنی و جرفه ای املش
 مسئول آموزش مرکز شهید مطهری
مسئول بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مجید تمیزکار
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : ghadirghadimi@yahoo.com

آدرس پستی : رشت-گلسار خ 115

تلفن تماس : 01333721560

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)