نام : علیرضا

نام خانوادگی : فتحی

سمت : رئیس دفتر مدیریت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)