نام : زینب

نام خانوادگی : صفرپور

سمت : رئیس اداره سنجش مهارت و مرکز ارزشیابی ٩ دی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)