نام : رامین

نام خانوادگی : رفیع زاده کاسانی

سمت : معاون آموزش , پژوهش و برنامه ریزی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)