نام : حمید

نام خانوادگی : ربیعی زاد

سمت : رئیس مرکزشهید بهشتی بندر انزلی و سرپرست مرکز شهرک صنعتی بندر انزلی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)