نام : محمدرضا

نام خانوادگی : یوسف پور

سمت : رئیس اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)