نام : اصغر

نام خانوادگی : شهرياري

سمت : مسئول واحدحقوقی

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

- اقدامات لازم راجع به طرحدعاوی و شکایات به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و پاسخگوئی به شکایاتو دعاوی مطروحه اشخاص به طرفیت اداره کل                                                       - واگذاری به صورت اجاره مکانهای بلااستفاده به اشخاص حقیقی و حقوقی                                           - اقدامات لازم جهتمستندسازی مراکز و مجتمع های خوداشتغالی
آقای عبدالرضا آبچی
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی : رشت - گلسار - نبش 115 - واحد حقوقی

تلفن تماس : 09113337371

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)