نام : سيدرضا

نام خانوادگی : قياس زاده

سمت : مسئول دفتر فنی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)