نام : هادی

نام خانوادگی : صمدی

سمت : سرپرست مرکز شهید باهنر رشت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)