نام : مجید

نام خانوادگی : تمیزکار آستانه

سمت : مسئول روابط عمومی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)