نام : فاطمه

نام خانوادگی : رضائی

سمت : سرپرست اداره موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)