نام : هادی

نام خانوادگی : صمدی

سمت : مسئول واحد ارزیابی و عملکردو پاسخگویی به شکایات

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)