نام : رامین

نام خانوادگی : رفیع زاده

سمت : سرپرست مرکز سنجش و مهارت 9 دی رشت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)