نام : محمد باقر

نام خانوادگی : قمی

سمت : رئیس مرکز شهید انصاری رشت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)