نام : سیده سمیه

نام خانوادگی : خاتمی نژاد

سمت : رئیس اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی

مقطع و رشته تحصیلی : دکتری بیولوژی دریا

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : khataminezhad@yahoo.com

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)