نام : کامبیز

نام خانوادگی : رحیمی

سمت : رئیس مرکز شهید انصاری رشت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)