نام : سیده مرضیه

نام خانوادگی : طبائی

سمت : سرپرست مرکز خواهران رشت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)