نام : رحیم

نام خانوادگی : عطایی پور

سمت : رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)