نام : عباس

نام خانوادگی : جمادی

سمت : معاون اداری و پشتیبانی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)