نام : مصطفی

نام خانوادگی : قلی پور

سمت : سرپرست معاونت آموزش و پژوهش

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)