نام : ابراهیم

نام خانوادگی : الله پور

سمت : کارشناس شناسه قرارداد و تفاهمنامه اداره کل

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)