نام : محمد رضا

نام خانوادگی : شهاب زاده

سمت : سرپرست مرکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای صومعه سرا

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)