نام : مریم

نام خانوادگی : قنبری

سمت : سرپرست مرکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای فومن

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)