نام : مجید

نام خانوادگی : فرزام

سمت : رئیس مرکز انزلی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)