نام : مرسل

نام خانوادگی : احمدی

سمت : سرپرست مرکز ارتقاء مهارت شهر صنعتی رشت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)