نام : کاظم

نام خانوادگی : پورنصیری

سمت : سرپرست مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)