نام : علیرضا

نام خانوادگی : فریدی

سمت : سرپرست مرکز شهید انصاری رشت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)