نام : کامران

نام خانوادگی : اکبرپور

سمت : رئیس مرکزشهیدانصاری رشت

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)