نام : اصغر

نام خانوادگی : شهرياري

سمت : سرپرست اداره امورعمومی وپشتیبانی-مسئول واحدحقوقی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)