نام : عباس

نام خانوادگی : جمادي

سمت : رئیس اداره امور مالی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)