نام : اکبر

نام خانوادگی : اسکندری

سمت : رییس اداره امور موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی

مقطع و رشته تحصیلی :

اطلاعات تماس

آدرس ایمیل :

آدرس پستی :

تلفن تماس :

دستاوردها و افتخارات
رزومه (CV)